O nás...

Na?a firme funguje od roku 2004. Zameraním firmy je poskytovanie komplexnych slu?ieb pre investorov a stavebníkov od vzniku investi?ného zámeru a? po skolaudovanie a s tym súvisiace ?innosti - vykonnávanie ?inností v obsahu a rozsahu pod?a po?iadaviek a potrieb konkrétneho zákazníka (napríklad aj spolupráca s agentúrou pri ?erpaní eurofondov, alternatívne rie?enia, h?adanie optimálnych rie?ení a pod.) Na?a firma je zameraná hlavne na technicko-cenovú stránku realizácie stavieb, na stavebnú legislatívu, dozor a poradenstvo v oblasti cien. Pripravujeme rozpo?ty pre vystavbu rodinnych domov, ale aj ve?kych priemyselnych parkov. Pom??eme Vám zorientovat sa v zlo?itej stavebnej legislatíve pri vybavovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolauda?ného rozhodnutia a pod. Prekontrolujeme Va?e faktúry od dodávate?ov stavby po vecnej aj cenovej stránke. Zabezpe?íme Vám stavebny dozor po?as realizácie stavby, ako aj poradenstvo a podklady pre vyber dodávatelov. Spracujeme harmonogram priebehu stavby. Zabezpe?íme realizáciu stavby alebo ur?enych ?astí stavby.