Činnosť firmy

Investorom a stavebníkom poskytujeme komplexný servis. Činnosti, práce a dodávky, ktoré nevieme zrealizovať vlastnými kapacitami, zabezpečujeme v spolupráci s našimi partnermi a subdodávateľmi.

Ceny stavebných prác a dodávok :

 • spracovanie výkazov výmer podľa predloženej projektovej dokumentácie
 • spracovanie rozpočtov na základe predloženej projektovej dokumentácie
 • nacenenie predpokladaných nákladov pri investičnom zámere - zo štúdie, resp. zo základných parametrov stavby
 • optimalizovanie konštrukcií z technicko-cenového hľadiska
 • cenové vplyvy riešenia zmien stavby, úprav oproti PD

Plánovanie :

 • spracovanie a sledovanie časových plánov realizácie stavby (harmonogramov stavby)
 • spracovanie finančného plánu stavby (časového plánu nákladov)
 • plánovanie nasadenia kapacít a odberu materiálov

Inžiniering - vybavovanie záležitostí v zastúpení stavebníka :

 • vybavovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení a s tým súvisiacich vyjadrení správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy
 • vybavovanie kolaudačných rozhodnutí a s tým súvisiacich vyjadrení správcov sietí a dotknutých
  orgánov štátnej správy
 • vybavovanie osadenia meradiel (elektromer, vodomer, plynomer) a s tým súvisiaca legilsatíva
 • komplexná administratívna činnosť pri čerpaní prostriedkov z eurofondov
 • upresňovanie pozemkových súvislostí, vybavovanie na katastrálnom úrade
 • všetky súvisiace činnosti

Realizácia stavieb :

 • spracovanie podkladov pre výber dodávateľa stavby
 • zabezpečenie predkladania cenových ponúk, konzultácie s možnými dodávateľmi
 • vyhodnotenie cenových ponúk
 • zmluvné jednania
 • stavebný dozor - vecná, cenová a kvalitatívna kontrola zrealizovaných prác
 • spolupráca s Investorom pri zabezpečovaní jednotlivých prác a dodávok
 • spolupráca s Investorom pri úpravách technických riešení, úpravách PD a pod. 
 • podrobná kontrola súpisov zrealizovaných prác v priebehu realizácie stavby
 • zápisy z kontrolných dní
 • podrobné súpisy vád a nedorobkov v čase odovzdávanie stavby a kontrola odstraňovania vád a
  nedorobkov

 

Získané oprávnenia:

 • stavbyvedúci, odborné zameranie pozemné stavby (osvedčenie o odbornej spôsobilosti
  získané 12/1996)
 • stavebný dozor, odborné zameranie pozemné stavby (osvedčenie o odbornej spôsobilosti
  získané 12/2008)
 • stavebný cenár (osvedčenie o odbornej spôsobilosti získané 9/2009)
 • verejné obstarávanie (zapísaný do zoznamu odborne spôsobilých osôb 5/2003)
 • manažér kvality - systémy kvality ISO9000 (osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky
  6/1996)
 • interný audítor systémov zabezpečovania kvality - systémy kvality ISO9000 (osvedčenie
  o úspešnom vykonaní skúšky 4/1996)